Klachtenregeling

"Iedere klacht van een klant belicht een probleem met onze dienst, onze medewerkers of onze interne processen. Door rechtstreeks van onze klanten te horen wat de problemen zijn, kunnen we knelpunten onder de loep nemen en onze dienst continue blijven verbeteren".

Klachtenreglement Re-integratiedienst

Doel Het klachtenreglement heeft tot doel een procedure vast te stellen voor het indienen en afhandelen van klachten met betrekking tot de dienstverlening van de re-integratiedienst. Dit biedt de mogelijkheid om klachten zorgvuldig, rechtvaardig en tijdig te behandelen. Definitie van een klacht Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening of handelingen van de re-integratiedienst, die schriftelijk wordt ingediend door een cliënt, een vertegenwoordiger of een betrokkene. Indienen van een klacht Een klacht kan schriftelijk worden ingediend per e-mail of per post aan de klachtenbehandelaar van de re-integratiedienst. De klacht bevat ten minste de naam en contactgegevens van de klager, een beschrijving van de klacht en indien mogelijk relevante documentatie. De klachtenbehandelaar bevestigt de ontvangst van de klacht binnen vijf werkdagen en informeert over de verdere procedure. Behandeling van de klacht De klachtenbehandelaar onderzoekt de klacht zorgvuldig en onpartijdig. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht wordt de klager schriftelijk op de hoogte gebracht van de voortgang en de verwachte afhandelingstermijn. Indien nodig kan aanvullende informatie worden opgevraagd bij de klager of andere betrokkenen. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht wordt een schriftelijke reactie gegeven aan de klager met daarin de bevindingen en eventuele genomen maatregelen. Vertrouwelijkheid en registratie Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de afhandeling van de klacht. Een registratie van klachten wordt bijgehouden voor evaluatie en verbetering van de dienstverlening. Externe instantie Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door de re-integratiedienst, kan de klager de klacht voorleggen aan een externe instantie, zoals de nationale ombudsman of een andere relevante autoriteit. Dit klachtenreglement Dit klachtenreglement wordt bekendgemaakt aan cliënten, medewerkers en andere betrokkenen van de re-integratiedienst en is beschikbaar op de website en op verzoek in fysieke vorm.
Background image